Právní posudek ve věci aplikace ustanovení
§ 184/4 zák. 513/1991 Sb.

 

Vyhotovený dne 8.3.2001 Advokátní kanceláří JUDr. Petra Matouška, Brno. 
Vypracoval Mgr. Tomáš Šetina.

 


1.) Téma a cíl:

Tématem studie je právní rozbor problematiky aplikace ustanovení § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Cílem studie je pak posouzení otázky, zda-li zveřejnění oznámení o konání valné hromady u akciové společnosti s akciemi na majitele ve smyslu ust. § 184 odst. 4 lze uskutečnit v deníku registrované ve smyslu ust. § 7 zák. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) u MK ČR a distribuovaném prostřednictvím sítě internet. 2.) Úvod do problematiky – nástin dosavadní úpravy zveřejňování informací o konání valné hromady ve vztahu k obchodnímu zákoníku 

Ve svém původním znění z roku 1991 upravoval tuto problematiku obchodní zákoník tak, že tento způsob zcela přenechal v dispozici akciové společnosti, které jej mohla určit ve stanovách.

Ke změně tohoto způsobu došlo novelou obchodního zákoníku č. 15/1998 ze dne 3.3. 1998. Výše uvedená novela umožnila představenstvu zveřejnit oznámení o konání vlané hromady buď způsobem určeným stanovami, nebo ve dvou celostátně distribuovaných denících. 

K poslední a podstatné změně problematiky došlo velkou novelou OZ, provedenou zákony č. 370/2000 ze dne 25. října 2000. Nová ustanovení § 184 odst. 4 ukládá představenstvu akciových společností s akciemi na majitele povinnost zveřejňovat informace o konání valné hromady nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku. 

Plné znění § 184 odst. 4 obchodního zákoníku: Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách. Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.3) Nástin problému:

Jedním z aplikačních problémů, který sebou výše uvedené znění § 184 odst. 4 obchodního zákoníku přináší, je otázka, zda-li i deník distribuovaný prostřednictvím sítě internet, splňuje požadavky a účinky předpokládané pro něho v § 184 odst. 4. 

Podstata problému tak tkví v tom, zda-li i deník, který je šířen prostřednictvím internetu, lze považovat ve smyslu ust. § 184 odst. 4 za deník celostátně distribuovaný. 

Při výkladu daného ustanovení zákona je nutné přihlédnout také k tomu, že v současném právním řádu neexistuje pevné vymezení pojmu “celostátně distribuovaného deníku”. 

Při výkladu nelze také přihlížet k dosavadním rozhodnutím příslušných soudů, protože se jedná o ustanovení, poměrně mladé a nové. Neexistuje tedy žádná relevantní judikatura. 


Vyjádření v dané věci.


Při posuzování daného ustanovení byly zvoleny dva postupy, a sice výklad jazykový (gramatický) a funkční.

Jazykový výklad výše uvedeného ustanovení:

Tento výklad vychází z doslovného znění daného ustanovení. Zákon v tomto případě hovoří o celostátně distribuovaném deníku. Zcela zjevně je zde dán důraz na celostátní distribuci, tedy ve smyslu dostupnosti a dále na pojem deník, tj. periodikum vycházející a tím dostupné denně. 

Výše uvedené ustanovení především neuvádí podmínku, že deník musí vycházet v tiskové podobě. V současné době jsou prostřednictvím sítě internet distribuovány i klasické deníky, které jsou ve smyslu ust. § 184 odst. 4 považovány za celostátně distribuované – např. MF DNES, Hospodářské noviny, Blesk apod. 

Na základě tohoto lze usoudit, že forma distribuce příslušného deníku je v daném kontextu irelevantní. Mnohem důležitější a pro obě formy distribuce společné, je posouzení toho, zda-li jsou splněna kritéria požadovaná zákonem a popsaná slovy “celostátní distribuce” a “deník”. 

V případě celostátní distribuce je pak jako pojmové znaky možné uvést:

zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruhu členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel.
bezproblémová dostupnost na celém uzemí ČR.

V případě pojmu deník se jedná o široký pojem, který lze charakterizovat např. takto

obsahová stránka spočívající v uveřejňování aktuálních informací, komentářů a dalších přípěvků. Funkční výklad: 

Cílem zákonodárce při koncipování daného ustanovení obchodního zákoníku byla nepochybně ochrana akcionářů, spočívající v zajištění toho, aby všichni držitelé akcií měli možnost být řádně a v dostatečném předstihu informováni o konání valné hromady. Dané ustanovení se především snaží zabránit tomu, aby představenstvo akciové společnosti informaci o konání valné hromady účelově nezveřejnilo způsobem, který by ztížil informovanost majitelů akcií. 

Proto je v zákoně výslovně ustanoveno: oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách. 

Ani v tomto případě, tedy v případě zveřejnění informace o konání valné hromady v celostátně distribuovaném deníku v tištěné podobě nelze nikdy zaručit informovanost všech držitelů akcí. Pravidelné sledování inzertních rubrik v klasickém deníku navíc je finančně poměrně náročné a obnáší nutnost vyvíjení určité aktivity spočívající v tom, že dotčená osoba si musí příslušný výtisk deníku fyzicky obstarat.


Z tohoto pohledu se zveřejnění informace o konání valné hromady v elektronické podobě daného deníku jeví jako mnohem účinnější a smysl zákona naplňuje mnohem efektivněji, než sdělení tiskové. Přístup k deníku v elektronické podobě je v drtivé většině případů zdarma a předpokládá vyvinutí mnohem menšího úsilí ze strany akcionáře. Elektronická forma distribuce navíc umožňuje i další služby, jako interaktivní vyhledávání a prohlížení starších čísel apod. 


5) Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat následující. Oznámení o konání valné hromady ve smyslu ust. § 184 odst. 4 zák. 513/1991 Sb. zveřejněné v deníku distribuovaném prostřednictvím sítě internet dle mého názoru splňuje požadavky toho zákonného ustanovení, a to za dodržení těchto podmínek:


Ve stanovách akciové společnosti s akciemi na majitele musí být zcela jasně zakotveno, že informace o konání valné hromady ve smyslu ust. § 184/ odts. 4 obch.. zák. bude zveřejňována v deníku, který je distribuován prostřednictvím sítě internet. Nutné je uvést především název daného deníku a adresu, na které je daný deník k dispozici.

Elektronicky distribuovaný musí splňovat nároky kladené na deník distribuovaný celostátně. Tedy především:

Periodikum musí být veřejně šířeno. Pojem veřejné šíření lze definovat jako jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruhu členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel.

Bezproblémová dostupnost na celém uzemí ČR

Obsahová a formální stránka svým charakterem naplňující pojem “deník” v dané souvislosti. 


V Brně 8.3.2001

                                                                                                Mgr. Tomáš Šetina.